.next() và .prev() trong jQuery

Trong bài viết trước bạn đã được tìm hiểu về .siblings() trong jQuery để tìm anh chị em cùng cấp trong bộ chọn. Bài viết này bạn sẽ được học về .next() và .prev(). Chức năng thường gặp là tạo slide có nút bấm next để chọn ảnh tiếp sau và prev để trở về trước.

Ví dụ về .next() jQuery

<html>
<head>
<title>Ví dụ jQuery next sibling</title>

<style>
 li {
  width: 60px;
  height: 60px;
  margin: 5px;
  float: left;
  border: 1px blue solid;
  padding: 5px;
  list-style-type: none;
 }
</style>
 
</head>
<body>
 
<p><button>Move to Next</button></p> 
<ul>
<li id="start">item1</li>
<li>item2</li>
<li>item3</li>
<li>item4</li>
<li>item5</li>
</ul>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script> 
<script>
var $currItem = $( "#start" );
$currItem .css( "background-color", "red" );
$( "button" ).click(function() {
 $currItem = $currItem .next();
 $( "li" ).css( "background-color", "" );
 $currItem .css( "background-color", "red" );
});
</script>
 
</body>
</html>

next-jquery

Ví dụ về .prev() jQuery

<html>
<head>
<title>Ví dụ jQuery prev sibling</title>

<style>
 li {
  width: 60px;
  height: 60px;
  margin: 5px;
  float: left;
  border: 1px blue solid;
  padding: 5px;
  list-style-type: none;
 }
</style>
 
</head>
<body>
 
<p><button>Move to Next</button></p> 
<ul>
<li>item1</li>
<li>item2</li>
<li>item3</li>
<li>item4</li>
<li id="startPrev">item5</li>
</ul>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script> 
<script>
var $currItem = $( "#startPrev" );
$currItem .css( "background-color", "green" );
$( "button" ).click(function() {
 $currItem = $currItem .prev();
 $( "li" ).css( "background-color", "" );
 $currItem .css( "background-color", "green" );
});
</script>
 
</body>
</html>

prev-jquery


Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *