Preventdefault trong Javascript

Preventdefault là gì trong JavaScript?

Phương thức PreventDefault() trong JavaScript và jQuery được sử dụng để ngăn trình duyệt thực hiện hành động mặc định của phần tử đã chọn. Nó có thể ngăn người dùng xử lý yêu cầu bằng cách nhấp vào liên kết.

Cú pháp:

event.preventDefault()

Hoặc

e.preventDefault()

Ví dụ:

<html>
<head>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
  <script>
   $(document).ready(function() {
     $("a").click(function(event) {
      event.preventDefault();
     });
   });
  </script>
</head>
<body>
  <a href="https://quynhweb.pro/">Quachquynh.com</a>
  <p>Nhấp chuột vào liên kết sẽ không xảy ra điều gì.</p>
</body>
</html>

Khi quan sát ví dụ trên thông thường khi nhấp vào liên kết thì nó sẽ chuyển tới trang đích. Tuy nhiên khi đặt event.preventDefault() thì sự kiện nhấp chuột sẽ bị ngăn lại.

Với phương thức preventDefault() cũng sẽ được áp dụng cho một số trường hợp như ngăn một liên kết theo sau URL để trình duyệt không thể truy cập trang khác. Hoặc ngăn không cho nút gửi của một Form liên hệ.

Kết thúc bài học về JavaScript trên đây cũng khá hữu ích khi xây dựng giao diện Front end cho trang web. Vì vậy bạn hãy ghi lại để áp dụng nhé.


Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *