Thuộc tính letter-spacing trong CSS

Letter-spacing là một thuộc tính làm việc với văn bản được sử dụng trong một vài trường hợp cần thiết. Khi dùng letter-spacing CSS sẽ làm tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các phần tử trong cùng một văn bản.

Cú pháp:

letter-spacing: normal|length|initial|inherit;

Giải thích:

  • Normal: giá trị mặc định. Không tạo ra khoảng cách
  • length: Tạo ra khoảng cách. Sử dụng các đơn vị như px, pt, em, rem…
  • inherit: Thừa hưởng từ thành phần cha

Thực hiện ví dụ sau đây:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.p1 {
  letter-spacing: 3px;
}

.p2 {
  letter-spacing: 2px;
}

.p3 {
  letter-spacing: -1px;
}
</style>
</head>
<body>

<h1 class="p1">Đây là dòng văn bản 1</h1>
<h1 class="p2">Đây là dòng văn bản 2</h1>
<h1 class="p3">Đây là dòng văn bản 3</h1>

</body>
</html>

Kết quả là:

letter-spacing

Mặc dù 3 dòng đó đều là H1 tuy nhiên letter-spacing lại có giá trị khác nhau nên sẽ có khoảng cách khác nhau. Khi đặt giá trị âm (-) thì khoảng cách sẽ thu lại. Còn ngược lại sẽ tăng lên.

Với thuộc tính letter-spacing bạn hãy ghi nhớ và áp dụng khi xây dựng Frontend của trang web. Trong vài trường hợp cũng cần tới nó đấy.


Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *