Tìm hiểu về $_FILES trong PHP

$_FILE là một biến siêu toàn cục thường được sử dụng trong ngôn ngữ PHP. Khi làm việc với file được tải lên thì $_FILE sẽ được dùng để sử lý các giá trị. Hãy cùng hiểu rõ hơn về $_FILES trong PHP qua bài viết sau đây.

Hãy đọc bài viết upload ảnh trong PHP bạn sẽ thấy đoạn code xử lý hình ảnh như sau:

$name = $_FILES['image']['name'];
$size = $_FILES['image']['size'];
$tmp = $_FILES['image']['tmp_name'];
$type = $_FILES['image']['type'];
$error = $_FILES['image']['error'];

Tại

 • $name: sẽ lấy tên của bức ảnh đó
 • $size: sẽ lấy kích thước ảnh
 • $tmp: là file tạm trên máy tính
 • $type: là định dạng ảnh jpg, png
 • $error: là thông báo lỗi

Hãy thực hiện bài tập sau:

<form method="POST" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" enctype="multipart/form-data"> 
<input type="file" name="image"> 
<button type="submit" name="upload">POST</button>
</form>

Tiếp theo là đoạn code bằng PHP để xử lý:

<?php 

    if(isset($_POST['btn-submit'])) {
      $name = $_FILES['image']['name']; 
      $size = $_FILES['image']['size']; 
      $tmp = $_FILES['image']['tmp_name'];
      $type = $_FILES['image']['type'];
      $error = $_FILES['image']['error'];

      echo $name.'<br/>';
      echo $size.'<br/>';
      echo $tmp.'<br/>';
      echo $type.'<br/>';
      echo $error.'<br/>';
    }

Sau khi thực hiện upload bức ảnh lên sẽ được các thông tin:

anh

Để tải ảnh vào thư mục bạn dùng tới hàm move_uploaded_file()

if(empty($errors)==true){
 move_uploaded_file($tmp,"photos/".$name);
}

Đoạn mã này sẽ lấy dữ liệu từ file tạm đưa vào trong thư mục là photos, và với $name là tên của bức ảnh đó.

Như vậy với bài viết này bạn đã biết được cách sử dụng $_FILES trong PHP rồi đấy. Bạn hãy thực hành upload ảnh vào cơ sở dữ liệu Database với $_FILES nhé.


Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *