Hàm PHP

 • Hàm unset() trong PHP

  Hàm unset() là gì trong PHP? Khi bạn muốn loại bỏ một hoặc nhiều biến truyền vào thì cần dùng tới hàm unset(). Nó cũng được sử dụng để loại bỏ phần tử xác định…

 • Hàm array_unique() trong PHP

  Hàm array_unique() có tác dụng loại bỏ các phần tử có giá trị trùng lặp trong mảng. Lưu ý: Hai phần tử được coi là bằng nhau nếu và chỉ khi (chuỗi) $elem1 === (chuỗi)…

 • Hàm number_format() trong PHP

  Hàm number_format() được sử dụng để định dạng một số (Số động) với hàng nghìn được nhóm lại. Cú pháp: number_format(number, decimals, dec_point, thousands_sep) Trong đó: number: số đầu vào decimals: số thập phân. Không…

 • addslashes-php

  Hàm addslashes trong PHP

  Khi viết code PHP bạn sẽ cần dùng tới hàm addslashes trong PHP để sử dụng để trả về một chuỗi trích dẫn có dấu gạch chéo. Nó hoạt động với một số ký tự: Dấu…

 • array_slice_php

  Hàm array_slice trong PHP

  Tìm hiểu về hàm array_slice trong PHP với các ví dụ đơn giản dễ hiểu ngay sau đây. Array trong PHP là mảng chứa nhiều giá trị cùng một lúc. Chẳng hạn bạn có một…

 • Hàm var_dump trong PHP

  Var_dump là một hàm trong PHP phổ biến nhất được sử dụng. Nhờ nó mà lập trình viên sẽ biết được các dữ liệu của biến và giá trị. Để thực hành tốt nhất bạn…

 • Validate Form trong PHP

  Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này không thể thực hiện được. Vì vậy cần…

 • Hàm str_split() trong PHP

  Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như thế nào. Mời bạn đọc nó ngay sau…

 • Hàm preg_replace() trong php

  Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Hàm preg_replace(). Đây là là một hàm được tích hợp sẵn của PHP. Nó được sử dụng để thực hiện tìm kiếm và thay thế biểu…

 • Hàm basename() trong PHP

  Trong bài viết về hàm pathinfo chúng ta đã biết cách lấy thông tin của một đường dẫn URL bất kỳ. Và khi var_dump ra thì nó cũng chứa basename. Vậy hàm basename() trong php…

 • strip-tags-php

  Hàm strip_tags() trong PHP

  Hàm strip_tags() là một hàm có sẵn trong ngôn ngữ PHP được dùng để tách một chuỗi khỏi HTML và các thẻ PHP. Cú pháp: strip_tags( $str, $allow ); Tham số: $str: Đây là một…

 • file-put-content

  Hàm file_put_contents() trong PHP

  Xin chào tất cả anh em đang tìm hiểu về PHP, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một hàm tên là File_put_contents(). Hàm này có chức năng sẽ ghi dữ liệu vào một…